Blog Action Day : Climate Change Posters

posted on 15 Oct 2009 01:14 by hackerlife in general

สวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นวันที่ 15 ตุลาคมแล้วนะครับ
ซึ่่งก็เป็นวันที่บล็อกเกอร์ทั่วโลกจะร่วมกันเขียนเนื้อหา
เกี่ยวกับ Climate Change

รายละเอียด Blog Action Day : www.blogactionday.org


สำหรับผมนั้น มีไอเดียในการเขียนบล็อกตามสไตล์ของ
ผมที่ชอบจับอะไรมาตกแต่งด้วย Photoshop สุดรัก
เอิ้กๆ   เลยขอนำเสนอผ่าน "โปสเตอร์" รณรงค์ลดโลกร้อนคับ

ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจไอเดียที่ผมต้องการจะสื่อหรือเปล่านะครับ

โปสเตอร์นี้เผยแพร่ออกอากาศสู่สาธารชนวันนี้แล้วครับ!!  55+

 

โปสเตอร์หมายเลข 1  "ตัดต้นไม้ ตัดชีวิต"


 

ไอเดียของโปสเตอร์นี้ก็คือ ทุกๆครั้งที่ต้นไม้ถูกทำลาย มีสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่าง
ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่ ที่ต้องปรับตัวใหม่เพราะระบบนิเวศน์
กำลังเปลี่ยนแปลง เมื่อต้นไม้ถูกตัดมากๆเข้า สภาพอากาศก็เริ่มแปรปรวน
สุดท้าย คนที่ต้องรับผลกระทบก็ไม่ใช่ใครอื่นไกล  ก็มนุษย์เรานี่แหล่ะครับ
ที่ต้องรับกรรม

 

โปสเตอร์หมายเลข 2 "ควันกระสุน"


โปสเตอร์หมายเลข 2 ต้องการสื่อให้เห็นถึงการใช้รถใช้ถนน
ที่มีการปล่อยควันพิษจากท่อไอเสีย ก๊าซคาร์มอนมอนอกไซด์
ถูกปล่อยออกมาวันหนึ่งๆหลายตัน เมื่อควันพิษมากขึ้นแต่
การป้องกันน้อยลง สุดท้ายก็จะกลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้
เกิดสภาวะโลกร้อนได้

 

 

โปสเตอร์หมายเลข 3  "โลกร้อน" (ตรงๆ)


โปสเตอร์หมายเลข 3 ตรงๆ คงไม่ต้องอธิบายนะครับ แหะๆ

 

โปสเตอร์หมายเลข 4 "สิ่งสุดท้าย"


 

หมายเลข 4 ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ถ้าหากว่าเิกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง
ต้นไม้คือทรัพยากรที่มีประโยชน์เหลือคนานับ แต่ปัจจุบันถูกตัดทิ้งไปเยอะมากๆ
ภูเขาหลายที่กลายเป็นภูเขาหัวล้าน แผ่นดินหลายที่น้ำเหือดแห้ง ไม่ต่างอะไรจากทะเลทราย
เมื่อขาดต้นไม้ สายน้ำก็เหือดแห้ง อากาศก็ไม่บริสุทธิ์ สภาพอากาศก็แปรปรวน

แล้วเราควรจะทำอย่างไรกันดีละ?

ผมว่า ทุกคนต่างก็มีคำตอบกันในใจอยู่แล้ว
อยู่ที่ว่า เรา จะทำได้มากแค่ไหน

วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราทุกคนจะได้แสดงถึงความตระหนักในการรักษ์โลก

 ..............

มาช่วยกันดูแลโลกนะคร้าบ

Comment

Comment:

Tweet

8IpOk2 <a href="http://xoxpluboxypx.com/">xoxpluboxypx</a>, gawuuwjcbmmi, [link=http://uaaabqysuikh.com/]uaaabqysuikh[/link], http://atbcgiygmctz.com/

#392 By dVihswGegonPIwuqcqM (103.7.57.18|141.101.28.252) on 2013-03-26 19:00

s9apyz <a href="http://nzrejobdqggi.com/">nzrejobdqggi</a>, wgzcicxpigqw, [link=http://gdvjkkhyifwn.com/]gdvjkkhyifwn[/link], http://xkcbthlypkal.com/

#391 By ezuOsKpMzfGl (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-24 14:25

A1cuNT <a href="http://hlkgfnqvcoqk.com/">hlkgfnqvcoqk</a>, ulpvyhxuowkp, [link=http://yiuchogucgff.com/]yiuchogucgff[/link], http://lxmwdjkjuxyi.com/

#390 By cjXNHieyEog (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-23 12:39

ภาพ 1 กะ 2 สื่อได้ดีครับ ตรงกะไอเดียด้วย

แต่ภาพ 4 ไอเดียดี แต่รูปคอนกดอต้นไม้ที่ถึงว่าเป็นต้นสุดท้าย ทำไมเค้ายิ้มอะคับ และก็ ผมคิดว่า น่าจะมีการใช้ภาพสื่อถึงว่า ต้นไม้นี้เป็นต้นสุดท้ายแล้วจิงๆ มากก่าตัวอักษรคับ

#389 By Rebirt (58.9.86.193) on 2010-07-17 14:22

nv8pHJ <a href="http://xfkrbzowquas.com/">xfkrbzowquas</a>, [url=http://utsajcqkmyct.com/]utsajcqkmyct[/url], [link=http://rzqjfrsrlbcu.com/]rzqjfrsrlbcu[/link], http://fztplajannkt.com/

#388 By zYzJdaNrSrd (91.214.45.223) on 2010-07-15 02:49

comment6, çíàêîìñòâà ñ êèòàéöåì â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâà ãîðîä âîëîãäà, ïîèñê çíàêîìñòâî óëúÿíîâñê, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåîáû÷íûìè ëþäüìè,

#387 By Vvwsfzcs (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:31

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà â ÿëòå, ñâèíãåð çíàêîìñòâà â ñàìàðå, òîëñòóøêè çíàêîìñòâà ìîñêâà,

#386 By Strwmphf (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:09

comment3, íîâîìîñêîâñê òóëüñêîé çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî ïî àçåðáàéäæàíó, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâî â íèêîëàåâå, çíàêîìñòâà íà þðòå,

#385 By Ktmwrgjt (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:35

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ âñòðå÷ â íîâî÷åðêàññêà, èíäèâèäóàëüíûé òðåíèíã çíàêîìñòâà, áûñòðûå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâî â âàëóåâî,

#384 By Kgizufuu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:49

comment5, öåëü çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé, çíàêîìñòâà âåðõíåäíåïðîâñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà áåðåçîâñêîãî,

#383 By Psrwzbwf (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:27

comment5, èíòèìíûå óñëóãè âî âëàäèâîñòîêå, çíàêîìñòâà èíòèì ïàðû ìèíñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà â õìåëüíèöêîì, çíàêîìñòâà.êóïèäîí.ðó,

#382 By Htlyeyih (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:04

comment2, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êàçàíå, èíòèì óñëóãè 2009 ãîäà, âîðîíåæñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà,

#381 By Wmzqbtvg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:53

comment4, êàëèíêî ãóëüíóð çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî è ñåêñ ãîðîäà âëàäèìèð, èíòèì çíàêîìñòâà ïåòðîâñê-çàáàéêàëüñêèé, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ïî ñìñ,

#380 By Doikygga (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:41

comment3, àíãåë çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãîðîä äëÿ à, çíàêîìñòâî èòàëüÿíåö,

#379 By Eduhemid (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:30

comment4, âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè, çíàêîìñòâà ã ãëàçîâå, þæíîå áóòîâî ñåêñ çíàêîìñòâà ìîñêâà, ñàéò çíàêîìñòâà äàâàé,

#378 By Dswrkufj (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:18

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà íèæíèé äçåðæèíñê, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå, çíàêîìñòâà ñ ðûæèìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà â íóêóñå,

#377 By Fjpneqsl (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:44

comment6, çíàêîìñòâà íîâé óðåíãîé, èíòèì-çíàêîìñòâà äíåïðîïåòðîâñê, ñåêñ çíàêîìñòâà íà ëüâîâñêèõ ñàéòàõ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíîñòðàííûìè æåíùèíàìè,

#376 By Nkfpsgte (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:33

comment4, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðãà, èíòåðíåò çíàêîìñòâà áðàòñê, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè äëÿ èíòèìà,

#375 By Jqtgyzdt (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:21

comment2, ïîçíàêîìèòüñÿ ñî çðåëîé äàìîé, ëó÷øèå çíàêîìñòâà 21, çíàêîìñòâà â îìóòíèíñêå,

#374 By Himvmtva (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:10

comment4, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ õàêåðîì, çíàêîìñòâà ëäÿ ñåêñà ðÿçàíü, çíàêîìñòâà â ãîðîäå îìñêå,

#373 By Pyikuhps (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:59

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâêîé èç ãîðîäà ïåðâîóðàëüñêà, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà â èæåâñêå, çíàêîìñòâà ïðÿìî, ëåñáè çíàêîìñòâà â íâåãèè,

#372 By Coxwwpev (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:47

comment6, çíàêîìñòâà äÿ ñåêñà, èíòèì çíàêîìñòâà áåëûé, õî÷ó çíàêîìñòâà äëÿ ãëóõèõ,

#371 By Rodxfnxe (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:13

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ïîæèëûõ äàì, çíàêîìñòâà ñòðàñâåñòèòàìè, çíàêîìñòâà ã. áóãóëüìà,

#370 By Llagznvz (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:51

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ þíîøåé è äåâóøåê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âåëèêèé íîâãîðîä, çíàêîìñòâà äëÿ ïàð â ÷åëÿá,

#369 By Pvbghvhy (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:16

comment6, çíàêîìñòâà èçâðàùåíùåâ, îáÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà òðàíñåêñóàëû, çíàêîìñòâà öûãàí, vip çíàêîìñòâà óêðàèíà,

#368 By Zlwspfvf (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:05

comment6, çíàêîìñòâà è îáùåíèå ïî âåá êìåðå, ïàðà âëàäèìèð çíàêîìñòâà, æåíùèíû çíàêîìñòâà êóíèëèíãóñ, çíàêîìñòâà âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü,

#367 By Pacrompo (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:43

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ìóøèí &