สวัสดีแบบซี้ดๆครับผม (ยังไม่หายจากอาการปวดฟัน ตอนนี้หน้าบวม
อย่างกะคนเป็นคางทูม 55)

เข้าเรื่องดีกว่า....

เมื่อวานนี้ตอนดึกๆ เพื่อนผมแวะมาหาครับ มาพร้อมกับ
หนังสือเล่มใหม่ที่สั่งซื้อจาก Amazon เป็นหนังสือที่
นำเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจมากครับ
การนำเสนอของเค้าจะเรียกว่า infographic ครับ (ลอง
ค้นหาคำนี้ใน google แล้วเลือกดูแบบรูปภาพดูครับ)

ซึ่งการนำเสนอแบบนี้ทำให้ผู้อ่านรู้สึกอยากอ่านข้อมูล
ที่เรานำเสนอมากกว่าการเขียนแค่ตัวอักษรร่ายยาวเพียงอย่างเดียว
ครับ และมีอยู่เรื่องนึงที่ผมอ่านแล้ว รู้สึกว่ามันโดนใจดี
เลยขออนุญาตแปลมาให้เพื่อนๆได้อ่านไปด้วยกันครับ
(เอ่อ..หวังว่าคงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เค้านะครับ เพราะหน้านี้
เค้าก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ขายหนังสือเล่มนี้เหมือนกัน..เป็นเดโม่)

เรื่องนั้นก็คือ "ออกแบบข้อมูลอย่างไรให้โดดเด่น?" ครับ

มาดู infographic กันเลยดีกว่าเนอะ

ดังนั้นถ้าจะเลือกดีไซน์ข้อมูลให้โดดเด่น โป๊ะเชะ ต้องใช้ 4 อย่างให้ครบถ้วนครับ

 

ซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ย ภาพนี้เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญในการช่วยเรื่องการออกแบบ
ได้ดีเลยทีเดียวครับ โดยภาพนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ

  • Information หรือข้อมูลที่เราต้องการจะนำเสนอ ก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความน่าสนใจ(มีความหมาย, เรื่องราวเปิดเผย) และต้องตรงไปตรงมา (ความเสมอต้นเสมอปลาย,ความถูกต้องของข้อมูล)
  • Design หรือการออกแบบ ก็จำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบ แบบแผน (เช่น ความสวยงาม โครงสร้าง) และหน้าที่การทำงาน (ใช้งานง่าย ใช้ได้จริง)

สิ่งน่าสนใจใน infographic ชุดนี้ก็คือ ถ้าหากเราใช้หลักการเพียงแค่สองอย่าง จะทำให้การนำเสนอดูใช้ได้เลยทีเดียวครับ เช่น ใช้แค่

  • ตรงไปตรงมา+มีแบบแผน = ดูสวยงาม (ตรงสีส้มๆ ที่มัน intersec กัน)

แต่ถ้าหากคุณใช้สามอย่าง จะทำให้การนำเสนอดูไม่ดีเอาเสียเลยครับ เช่น

  • มีแบบแผน+มีความน่าสนใจ+ตรงไปตรงมา  แต่ใช้งานไม่ได้จริง ก็ไร้ประโยชน์ครับ
  • ตรงไปตรงมา+มีแบบแผน+ทำงานได้จริง  แต่ไม่มีความน่าสนใจ = น่าเบื่อ ขี้เกียจอ่าน
  • หัวข้อน่าสนใจ  ข้อมูลถูกต้อง ดูสวยงาม แต่ใช้งานได้ยากมาก = ไร้ประโยชน์
ดังนั้นถ้าจะเลือกดีไซน์ข้อมูลให้โดดเด่น โป๊ะเชะ ต้องใช้ 4 อย่างให้ครบถ้วนครับ

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่กำลังจะนำเสนออะไรสักอย่างนะครับ
ลองใช้หลักการนี้ไปใช้ดู ก็น่าจะไม่ีเสียหายอะไรนะครับผม

สุดท้าย ขออนุญาตนำภาพ infographic เจ๋งๆ มาให้ดูเป็นแรงบันดาลใจครับ


เครดิตรูปภาพจาก อินเตอร์เน็ต ค้นหา infographic ใน google คับ

Comment

Comment:

Tweet

comment5, çàìóæíèå æåíùèíû èíòèì çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà ñèìôåðîïîëü, çíàêîìñòâà âî âëàäèêå, çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê ñî÷è,

#83 By Civgozjy (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:16

comment4, èíäèâèäóàëêè ïðîñòèòóòêè âîðîíåæ èíòèì, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìîëîäûå- ìîëîäûå ëåò, çíàêîìñòâà â ãîðîäå â ëóêè, çíàêîìñòâà ðàêâåðå ýñòîíèÿ,

#82 By Cynhrmhi (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:53

comment4, ëåñáè çíàêîìñòâà âëàäèâîñòîê, çíàêîìñòâà óçáåêèñòàí íàìàíãàí, çíàêîìñòâà â íîâîå óðåíãîå, çíàêîìñòâî àïøåðîíñê ñ äåâóøêàìè,

#81 By Qokqleag (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:30

comment1, çíàêîìñòâî â áàëàøèõå íèêîëüñêîå, çíàêîìñòâà èíòåðíåò ñåêñà, ìîìåíòàëüíûå ìîáèëüíûå èíòèì çíàêîìñòâà,

#80 By Yyxwlmec (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment3, êðàñíîÿðñêîå çíàêîìñòâî ñ ëèçáèÿíêàìè, ñàèò çíàêîìñòâà â ãåðìàíè, çíàêîìñòâà ñ øâåéöàðöàìè, çíàêîìñòâà â êàìåíñê óðàëüñêèé,

#79 By Ocvasrlm (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:56

comment5, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ ìàãíèòîãîðñê, äîñêà îáüÿâëåíèé çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâî ïåíçà, çíàêîìñòâà ìàìáà ñèáèðü,

#78 By Kqzaylar (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:45

comment6, çíàêîìñòâà îáåñïå÷åííûé, çíàêîìñòâà íà mail íèæíèé íîâãîðîä, ñåêñçíàêîìñòâà â âîëãîãðàäå,

#77 By Kqrwlctu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:33

comment6, çíàêîìñòâà ÿ æåíùèíà èùó ïàðíÿ äëÿ çàíÿòèåì ñåêñîì, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé èç ìîñêâû, çíàêîìñòâî â ïîëåâñêîì, ãäå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà,

#76 By Yhmxxsqf (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:22

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà ãåðìàíèÿ íîâîñòü, çíàêîìñòâà â ìîðîçîâñêå, ìóæ÷èíû ïî âûçîâó âëàäèâîñòîê èíòèì, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûìè äåâóøêàìè,

#75 By Dpzzckmd (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:10

comment3, çíàêîìñòâî ïî èíòåðíåòó ñìûñë, ñëó÷àéíûå çíàêîìñòâà ãðàâèòà, çíàêîìñòâà ñ èñëàìñêèìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà âàðõàíãåëüñêå,

#74 By Hkdvseue (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:59

comment5, èíòèìíûå çíàêîìñòâà âîðîíåæ äîñêà, ñåêñ çíàêîìñòâà ëþáîâíèêè íèæíèé íîâãîðîä, èíòèì çíàêîìñòâà êóâøèíîâî, èíòèì çíàêîìñòâà êàòàéñê,

#73 By Ryxkjoug (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:48

comment3, çíàêîìñòâî â ãîðîäå àáàêàí, çíàêîìñòâà ìîëîäûå ëåò â íàáåðåæíûõ ÷åëíàõ, çíàêîìñòâà íà àýðîïîðò,

#72 By Szaozzjx (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:13

comment5, çíàêîìñòâî äÿë ñåêñà ñ ãååì, çíàêîìñòâà ãîðîä êàíàø, çíàêîìñòâà ïî óàëüíûì ïðèñòðàñòèÿì, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã õàäûæåíñê,

#71 By Bcyeskpj (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:02

comment6, çíàêîìñòâà äåâ÷îíêàìè, èçðàèëü èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà äàãåñòàí ñ äåâóøêàìè èç ôàìèëèé óöìèåâûõ òàéìàçîâûõ, ëþáèòåëüñêîå èíòèì âèäèî,

#70 By Gqeqoary (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:39

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ 45 ëåòíèõ æåíùèí, èíòåðíåò çíàêîìñòâî - îòñòîé, ëþáîâíûå çíàêîìñòâà äëÿ ïîäðîñòêîâ,

#69 By Obuozfqa (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:28

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà â ñ ïá, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå áèéñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ëåñáèÿíîê êàçàíü,

#68 By Xsnpdqnj (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:16

comment5, çíàêîìñòâà â íàá, çíàêîìñòâî èíîññòðàíöàìè, çíàêîìñòâà ñ êðàñèâûìè äåâóøêàìè ïåðìè,

#67 By Zcwukomz (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:05

comment6, çíàêîìñòâà ñ çàêëþ÷åííîé, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ïî êîñòàíàþ, çíàêîìñòâà â ðàéîíå êóíöåâî, çíàêîìñòâî èíîñòðàíöû,

#66 By Qliotbrv (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:53

comment1, çíàêîìñòâà ñåêñà ñàòêà, çíàêîìñòâà â ëåñíîì ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà òàãàíðîã ðîñòîâ, çíàêîìñòâà ñîâåðøåííî ëåòíèõ,

#65 By Unbbtmwc (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:43

comment3, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â áîáðóéñêå, çíàêîìñòâà òðàíññâåñòèòû ãîðîä âîëîãäà ñåêñ, äåâóøêè âîðîíåæà çíàêîìñòâî, ëóöê èíòèì óñëóãè,

#64 By Fonaayor (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:20

comment3, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ñ ããååì, çíàêîìñòâà ñ áëîíäèíêàìè äëÿ à èç ïèòåðà, çíàêîìñòâà âîäîëåé ìîñêâà 21, çíàêîìñòâà ãîðîä âåëèêèé óñòþã,

#63 By Ehmbxybp (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:57

comment4, çíàêîìñòâà ìóðìàíñêàÿ îáë ãîðîä çàïîëÿðíûé, çíàêîìñòâî ìîñêîâñêàÿ îáë ìîñêâà, íåò&#